Maatschappelijk werk

Het doel van de functie is het bieden van ondersteuning aan cliënten bij het omgaan en oplossen van persoonlijk en sociale vraagstukken in relatie tot hun zorgvraag, binnen de structuren van de One Stop Shop.

Taken

  • Voert intake – gesprekken uit en registreert relevante cliënten gegevens
  • Beoordeelt de situatie van de cliënt, op basis van relevante achtergrondinformatie
  • Brengt het hulp aanbod voor de cliënt in kaart, bijvoorbeeld mbt relevante sociale voorzieningen
  • Verwijst naar de juiste hulpverleners of instanties en of bemiddelt hierbij
  • Analyseert de (sociale) problemen van de cliënt en ontwikkelt strategieën om deze problemen te kunnen verhelpen
  • Verslaglegging en gesprekken en voortgangsrapportages
  • Coördineert de hulpverlening en stemt deze af met andere hulpverleners en instanties
  • Signaleert ontwikkelingen en omstandigheden die kunnen leiden tot psychosociale nood
  • Draag zorg dat het begeleidingsplan van de cliënt is afgestemd op het zorg / behandelplan

Procedure

Wanneer de cliënt naar de MW wordt verwezen, verwelkom je de cliënt en vraag je de cliënt hoe het met hem/ haar gaat. En hoe het was geweest bij de DM screening met de case manager. En dan geef je aan de cliënt door, dat de case manager hem/ haar heeft verwezen naar de MW. Daarna leg de MW uit, waarom de cliënt is verwezen (dmv spinnenweb). Dit is dus eerste helft van het intake gesprek.

En na de eerste helft van de intakegesprek, vindt de diagnose plaats. Dit geschiedt door de volgende vragen te stellen:

Zoals u ziet/ weet, heeft u een score van (bijv : 5 op distress) op uw spinnenweb in uw zorgplan uitdraai. Kunt u me een beetje uitleggen waarom u bij het antwoorden van de psychische test tijdens de screening heeft aangegeven dat u depressief en of gestresseerd ben? Waaraan kan het liggen dat u voor de psychische test hoog heb gescoord?

Aan de hand van de cliënt zijn/ haar uitleg, mening, uiting en of probleem, kan de MW de hulpvraag vaststellen. Nadat deze hulpvraag/ vragen zijn vastgesteld, parafraseer je met de cliënt als dat wel inderdaad zo is en dat de reden/en zijn dat de cliënt voor Distress een 5 heeft gescoord. Indien beide akkoord gaan dat de hulpvraag inderdaad zo is, dan is de diagnose gesteld en dan kan de verdere begeleiding plaatsvinden. De MW gaat dieper op in, in de cliënt zijn/ haar verhaal. Bij dit gesprek laat je de cliënt uitpraten en alles zeggen wat in zijn/ haar zit dan uitgesproken moet worden. Dit gesprek duurt ongeveer 45 min tot een uur. Vervolgens maak je een afspraak voor een tweede gesprek met de cliënt. Dit gesprek gaat dan over welke oplossingsmethoden de MW en de cliënt samen hebben om de hulpvraag/ vragen te beantwoorden en om de probleem/ en op te lossen.

Casus

Cliënten Mw. M, gaf aan dat ze depressief was en vandaar hoog scoorde bij de 4DKL test tijdens de screening.

Haar diagnose was dat zij haar DM, nog nooit aan iemand heeft verteld. Zij wilde het nog geheim houden voor haar dochter die nog studerende is. Ze was bang dat het effect zou hebben op dat kind. Zij heeft het ook op qua sociaal – financieel gebied niet zo goed, dus weet op den duur geen raad soms. Ze werkt af en toe als schoonmaak werker bij een dame die ze kent. Voor de rest geen inkomen.

Counseling: Samen met de cliënt heb ik dus gekeken dat acceptatie van DM, geen tot weinig inkomen een rol speelt dat zij hoog scoort bij de test. Ik heb haar acceptatie kunnen wegrukken, door haar uit te leggen dat het nodig is dat tenminste een persoon afweet ten aanzien van haar DM. Omdat het belangrijk is, dat indien er iets gebeurd, men gelijk weet wat men kan doen bijvoorbeeld met de medicatie. Samen met haar heb ik gesprek met de dochter gehad ten aanzien van de acceptatie. Tot mijn verbazing heeft de dochter positief gereageerd en zal erop toezien dat de moeder therapie trouw zal worden en blijven.

Ten aanzien op het financieel gebied, heb ik de dochter laten inschrijven bij BOS van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Zij gaan dan samen met de dochter kijken welke mogelijkheden er zijn dat zij studietoelagen per kwartaal kan krijgen, zodat het niet zo moeilijk en zwaar wordt voor de moeder. Verder heb ik een aanvraag gedaan bij het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Het gaat heden redelijk goed met de cliënt en haar dochter. Haar dochter heeft goedkeuring gehad van MINOV en krijgt de uitbetaling dan per kwartaal.